System Kaucyjny PIOIRO & Interzero

System kaucyjny w Polsce – opakowaniowa rewolucja coraz bliżej

Już w 2025 r. w Polsce zostanie wprowadzony powszechny system kaucyjny, który obejmie większość jedno- i wielorazowych opakowań na napoje.

Polski system kaucyjny tworzony będzie przez przedsiębiorców wprowadzających napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Jednocześnie w kraju może funkcjonować kilka systemów kaucyjnych. Każdy z nich będzie zorganizowany wokół podmiotu reprezentującego – spółki not for profit, której zadaniem jest działanie w imieniu zrzeszonych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy nie przystąpią do systemu, będą musieli uiszczać opłatę produktową.

Jeśli:

 • wprowadzasz na rynek napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym,
 • jesteś dystrybutorem napojów w opakowaniach, które będą podlegały kaucji…

…to masz już niewiele czasu na dostosowanie się do nowych przepisów i przygotowanie do przyjęcia na siebie nowych obowiązków ustawowych.

Obowiązki producenta (wprowadzającego) w systemie kaucyjnym

 • prowadzenie papierowej lub elektronicznej ewidencji wprowadzonych do obrotu opakowań objętych systemem kaucyjnym (rodzaje, liczba, wartość, zwrócone opakowania i odpady opakowaniowe),
 • osiągnięcie ustawowego poziomu selektywnej zbiórki opakowań w ramach systemu kaucyjnego,

Minimalne poziomy selektywnej zbiórki opakowań:

 • umieszczenie oznakowania na każdym opakowaniu objętym systemem kaucyjnym,
 • wyliczenie i wniesienie opłaty produktowej (tylko w przypadku nieprzystąpienia do systemu kaucyjnego albo nieosiągnięcia określonego poziomu selektywnej zbiórki opakowań).

Obowiązki dystrybutora (sieci handlowej) w systemie kaucyjnym

 • prowadzenie papierowej lub elektronicznej ewidencji liczby nabytych i sprzedanych opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz liczby zwróconych opakowań i odpadów opakowaniowych a także wysokości pobranych, zwróconych i niezwróconych kaucji,
 • zawarcie umowy z przynajmniej jednym podmiotem reprezentującym system kaucyjny (w przypadku powierzchni handlowej poniżej 200 m2)
 • zawarcie umowy z każdym podmiotem reprezentującym, który zgłosi się do dystrybutora (w przypadku powierzchni handlowej powyżej 200 m2)
 • pobieranie kaucji przy sprzedaży produktów w opakowaniach objętych kaucją,
 • pokrycie kosztów zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych objętych kaucją,
 • udzielanie informacji dotyczących m.in. systemów zwrotu i pobierania kaucji.


Jak możesz realizować obowiązki związane z systemem kaucyjnym?

Jeśli wprowadzasz na rynek napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, możesz realizować swoje obowiązki ustawowe na 2 sposoby:

 • samodzielnie, obliczając i wnosząc opłatę produktową (w kwocie do 25 zł/1 kg) dla wszystkich rodzajów opakowań i odpadów opakowaniowych,
 • przystępując do systemu kaucyjnego, w którym za realizację obowiązków ustawowych będzie odpowiadał podmiot reprezentujący.

Przystąpienie do systemu kaucyjnego – gwarancja realizacji ustawowych obowiązków

Najlepszym sposobem na zapewnienie swojej firmie rzetelnej realizacji obowiązków nałożonych przez ustawę kaucyjną jest przystąpienie do systemu kaucyjnego. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w Polsce może funkcjonować wiele systemów kaucyjnych zorganizowanych wokół różnych podmiotów reprezentujących.

Z punktu widzenia producenta (wprowadzającego), szczególne znaczenie będzie miał wybór, a następnie przystąpienie do konkretnego systemu kaucyjnego. W najlepszym interesie przedsiębiorcy będzie dołączenie do systemu reprezentowanego przez zaufany, fachowy podmiot posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemów depozytowych.

System kaucyjny PIOIRO & Interzero – przekaż obowiązki w ręce ekspertów

Aby zapewnić sprawną i bezproblemową realizację obowiązków wynikających z ustawy kaucyjnej, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO) utworzy podmiot reprezentujący i powierzy Interzero zadania związane z budową i obsługą systemu kaucyjnego.

PIOIRO jest organizacją zrzeszającą producentów opakowań oraz podmioty zajmujące się gospodarką odpadami. Utworzony przez nią podmiot reprezentujący zajmie się zawieraniem umów z wprowadzającymi napoje w opakowaniach, zapewnieniem uzyskania ustawowych poziomów zbierania w ramach systemu kaucyjnego oraz ich rozliczeniem.

Interzero to międzynarodowa firma działająca w obszarach recyklingu tworzyw sztucznych oraz optymalizacji gospodarki odpadami i organizacji logistyki odpadowej. Od ponad 30 lat tworzy zintegrowane usługi środowiskowe i zamyka obiegi surowców dla klientów z każdej branży. Do zadań Interzero będą należały: merytoryczne wsparcie podmiotu reprezentującego w budowaniu i rozliczeniach w ramach systemu kaucyjnego, odbiór opakowań i odpadów opakowaniowych z punktów zbiórki oraz ich zagospodarowanie.

Przewagami konkurencyjnymi Interzero są:

 • bogate doświadczenie oraz know-how w zakresie funkcjonowania systemów depozytowych w krajach UE (m.in. systemu kaucyjnego w Niemczech),
 • niezbędną wiedzę i praktykę w zakresie funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami,
 • gotowe rozwiązania informatyczne umożliwiające sprawną obsługę systemu kaucyjnego (m.in. w zakresie ewidencji i sprawozdawczości),
 • możliwość oferowania butelkomatów wraz z pełną obsługą i serwisem.

Grupa Interzero w Polsce
ul. Wiertnicza 165
02-952 Warszawa
Tel.: +48 22 742 10 22
E-mail: biuro@interzero.pl
Strona: https://ekourzadzenia.interzero.pl/


Usługi dla przystępujących do systemu kaucyjnego PIOIRO & Interzero

System kaucyjny PIOIRO & Interzero odpowiada na potrzeby uczestniczących w nim podmiotów, zapewniając kompleksową realizację ustawowych obowiązków i dostarczając rozwiązanie usprawniające selektywną zbiórkę odpadów.

W ramach systemu kaucyjnego PIOIRO & Interzero, zajmiemy się:

 • zapewnieniem wymaganych poziomów zbierania odpadów opakowaniowych i opakowań objętych systemem kaucyjnym,
 • dostarczeniem i montażem wybranego butelkomatu (wraz z lokalnym serwisem, przeglądami 2 razy w roku, rozszerzoną gwarancją na okres 5 lat),
 • organizacją systemu workowego (dla dystrybutorów, którzy nie chcą montować butelkomatów),
 • odbiorem i zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych,
 • dostarczeniem systemu operacyjnego umożliwiającego bieżące monitorowanie ilości opakowań w systemie kaucyjnym i środków finansowych pochodzących z kaucji (dedykowany moduł Platformy Odpadowej Interzero),
 • przygotowaniem sprawozdań (prowadzeniem pełnej ewidencji i sprawozdawczości związanej z gospodarką opakowaniami objętymi systemem kaucyjnym z możliwością integracji Platformy Odpadowej Interzero z BDO),
 • zapewnieniem transportu odpadów od dystrybutorów i centrów redystrybucji, zgodnie z wymaganiami przepisów odpadowych,
 • przygotowaniem odpadów do przetworzenia,
 • przetworzeniem odpadów i zapewnieniem dostępności recyklatu,
 • osiągnięciem ustawowych poziomów recyklingu za pośrednictwem Interzero Organizacja Odzysku Opakowań,
 • działaniem w ramach posiadanych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami.

Nowy system kaucyjny w Polsce – najczęściej zadawane pytania

Zgodnie z przepisami, maksymalna wysokość kaucji w polskim systemie kaucyjnym wyniesie 2 zł.

Dokładna wysokość kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym zostanie określona w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji zawartej w ustawie kaucyjnej. Wysokość kaucji ma stanowić zachętę do zwrotu opakowań, a jednocześnie być ustalona na akceptowalnym społecznie poziomie.

Selektywna zbiórka odpadów to sposób zbierania odpadów komunalnych mających takie same cechy i właściwości do oddzielnych pojemników. W przypadku ustawy kaucyjnej możemy mówić o 3 frakcjach zbieranych odpadów, ale także i opakowań (butelki szklane):

 • jednorazowych butelkach z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 l,
 • wielorazowych butelkach ze szkła o pojemności do 1,5 l,
 • aluminiowych puszkach o pojemności do 1 l.

W 2025 r., przedsiębiorca wprowadzający produkty w takich opakowaniach zobowiązany jest do zapewnienia ich selektywnej zbiórki na poziomie minimum 77% (dla każdej z frakcji). W kolejnych latach minimalne poziomy selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych będą sukcesywnie wzrastały.

Obowiązek selektywnej zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym spoczywa na przedsiębiorcach prowadzących punkty sprzedaży detalicznej i hurtowej o powierzchni handlowej powyżej 200 m2, w których oferowane są napoje w opakowaniach objętych kaucją. Ustawa nakłada jedynie obowiązek zbierania, pozostawiając przedsiębiorcy dowolność w zakresie sposobu prowadzenia zbiórki (np. instalacji butelkomatu, wdrożenia systemu workowego).

Przedsiębiorcy prowadzący punkty sprzedaży o powierzchni poniżej 200m2 są zobowiązani jedynie do pobrania kaucji przy sprzedaży napoju w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym. W ich przypadku prowadzenie zbiórki jest dobrowolne.

Przedsiębiorca wprowadzający napoje w opakowaniach objętych kaucją, który nie przystąpił do systemu kaucyjnego jest zobowiązany wnieść opłatę produktową, obliczoną oddzielnie dla poszczególnych rodzajów opakowań. Maksymalna stawka opłaty produktowej dla opakowań może wynieść nawet 25 zł za 1 kg (wysokość obowiązująca zostanie określona w rozporządzeniu).

Podobną opłatę będzie musiał wnieść przedsiębiorca, który nie wykonał obowiązku zapewnienia minimalnego ustawowego poziomu zbierania poprzez system kaucyjny. W jego przypadku opłata powinna być wyliczona w odniesieniu do nieosiągniętych wymaganych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych i będzie wnoszona w proporcji 50%/50% przez wprowadzającego i podmiot reprezentujący.

Każde opakowanie objęte systemem kaucyjnym musi mieć oznakowanie wskazujące na objęcie opakowania systemem kaucyjnym oraz określające wysokość kaucji w następujący sposób:

XX,YY

gdzie:

 • XX oznacza złotówki,
 • YY oznacza grosze.

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
na temat systemu kaucyjnego


    Akceptuję regulamin Regulamin

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że Współadministratorami Państwa danych osobowych są Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań z siedzibą w Łodzi, ul. Zachodnia 70; 90-403 Łódź oraz Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 165. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść Polityki prywatności znajduje się pod linkiem: https://systemkaucyjny.pioiro.pl/polityka-prywatnosci-2023/