Polityka prywatności 2023

Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę internetową www.systemkaucyjny.pioiro.pl

2. Administrator danych,

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. współadministratorami danych osobowych są:

 • Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań z siedzibą w Łodzi, ul. Zachodnia 70; 90-403 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000514860, NIP 7252076992, REGON 101801259;
 • Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000266658, NIP 5213409980, REGON 140718909;

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Współadministrator Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail iod@interzero.pl.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Zakres zbieranych danych

Za pośrednictwem strony internetowej możemy zbierać takie dane jak: imię nazwisko, adres mail, nr telefonu oraz inne dane przekazane przez użytkownika podczas kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie do następujących celów:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem (przesłania informacji/oferty) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. w celu zawarcia oraz wykonania umów lub działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4. Kto ma dostęp do Państwa danych

Dane będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Współadministratorzy podpisali wcześniej umowę powierzenia, a przekazanie tych danych jest niezbędne ze względu na zewnętrzne świadczenie usług na rzecz Współadministratorów, np. w zakresie księgowości, obsługi informatycznej i zabezpieczeń systemów informatycznych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji ww. celów.

5. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

Każdy ma prawo:

 • dostępu do swoich danych i kopii danych,
 • do poprawy, sprostowania danych,
 • do usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania uzgodnionych działań jeśli Państwa dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne,
 • do wniesienia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, a wówczas zaprzestaniemy takiego przetwarzania. Mogą Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do innych celów, w tym również profilowania Państwa danych, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składają Państwo sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że uzasadniony interes administratora jest nadrzędny wobec Państwa roszczenia lub dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Państwa,
 • do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych, dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które Państwo nam dostarczyli na podstawie zgody lub umowy. Można je otrzymać w ustrukturyzowanym formacie albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych,
 • do wniesienia skargi – jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 ,Warszawa) lub innego organu nadzorczego,
 • do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy Państwa dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przeze nas tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Państwa zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

6. Okres przechowywania Państwa danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów i zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich lub Państwo wycofają swoją zgodę, (jeśli dotyczy), a my nie będziemy zobowiązani zgodnie z prawem nadal przechowywać takie dane lub nie będziemy w inny sposób uprawnieni by to robić.

 7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Nie planujemy przekazywania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. W przypadku pojawienia się takiej możliwości, Administrator odpowiednio wcześniej poinformuje Państwa o takim działaniu.

8. Dodatkowe informacje

Administrator na swojej stronie wykorzystuje pliki Cookies. Pliki te pozwalają zidentyfikować wykorzystywane przez Państwa oprogramowanie i dostosować ustawienia strony indywidualnie dla każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Ponadto Administrator wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics. Więcej informacji dotyczących wykorzystywania plików Cookies znajdziecie Państwo w Polityce Cookies dostępnej na stronie internetowej.